Ông Hà Quốc Hải

InEmail

- Chức vụ:   Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc  

- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân ngọai thương.

- Lý luận chính trị - Hành chính: Cao cấp

- Quê quán: Liên Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc.

- Sinh ngày:         19/08/1961

- Quốc tịch:           Việt Nam

- Dân tộc:             Kinh

- Địa chỉ thường trú: 39/52 Thống Nhất, Phường 3,

TP. Vũng Tàu.

- Trình độ văn hóa:   10/10

 

- Quá Trình công tác:

Năm Đơn vị công tác Chức vụ
9/1983 đến 11/1985
E190F345 Quân khu 2 Bộ đội
12/1985 đến 9/1986

Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội

Chuyên viên
10/1986 đến 12/1990

Công ty Du lịch Vũng Tàu

- Trưởng trạm giao nhận hàng xuất nhập khẩu

- Phó giám đốc Công ty Liên doanh Choyon

1/1991 đến 05/1993
Công ty Dịch vụ Du lịch Vũng Tàu Phó giám đốc Xí nghiệp
6/1993 đến 5/1999
Công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại tỉnh BR-VT Trưởng phòng Hợp tác - Đầu tư
8/1999 đến 12/2002

Phòng Kế hoạch đầu tư - Công ty Thiết kế và

xây dựng dầu khí

Chuyên viên
1/2003 đến 1/2004 Phòng Tiếp thị đấu thầu - Công ty Thiết kế và Xây dựng dầu khí Chuyên viên
2/2004 đến 9/2004 Công ty Thiết kế và Xây dựng dầu khí Phó chánh văn phòng
10/2004 đến 3/2006 Công ty Thiết kế và Xây dựng dầu khí Phó phòng TCHC
4/2006 đến 7/2007 Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Phó phòng TCHC
8/2007 đến 11/2007 Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Chánh văn phòng
12/2007 đến 11/2009 Công ty TNHH một TV Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí Phó Tổng giám đốc
12/2009  đến 5/2011
Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí Phó Tổng giám đốc
6/2011 đến 4/2017 Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí Phó giám đốc
28/4/2017 đến nay
Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí Ủy viên HĐQT kiêm Phó giám đốc