PVC-IC Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Thông tin hợp đồng ký kết thi công Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

InEmail

Thứ tư, 27 Tháng 4 2016 06:22

Download file

 
 

Báo cáo tài chính quý I/2016

InEmail

Thứ ba, 19 Tháng 4 2016 12:26

Download file

 
 

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016

InEmail

Thứ sáu, 15 Tháng 4 2016 15:24

Kính gửi Quý cổ đông! PVC-IC xin gửi đến Quý cổ đông tài liệu thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2016. Tài liệu sẽ còn được cập nhật và đăng tải các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho đến khi đại hội được diễn ra vào ngày 26/4/2016.

1. Ủy quyền

2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

3. Tờ trình quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2016

4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

5. Tờ trình thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS 2016

6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016

8. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016

9. Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016

10. Báo cáo của Ban Kiểm soát PVC-IC tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

 

 
 

Trang 3 trong tổng số 10 trang