Thông báo

Sơ yếu lý lịch Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

InEmail

Thứ tư, 15 Tháng 4 2015 13:51

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

 

BAN KIỂM SOÁT:

 

 

 
 

Tài liệu Đại hội cổ đông 2015

InEmail

Thứ ba, 14 Tháng 4 2015 06:41

Dự thảo Chương trình ĐHĐCĐ PVC-IC năm 2015

Dự thảo Quy chế làm việc ĐHĐCĐ PVC-IC năm 2015

Dự thảo Báo cáo HĐQT PVC-IC tại ĐHCĐ 2015

Dự thảo Báo cáo Giám đốc PVC-IC tại ĐHĐCĐ 2015

Dự thảo Báo cáo BKS PVC-IC tại ĐHCĐ 2015

Dự thảo Tờ trình thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm  2014

Dự thảo Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2014

Dự thảo Tờ trình thù lao năm 2014 và phương án thù lao năm 2015 của HĐQT, BKS

Dự thảo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 của PVC-IC

Dự thảo Quy chế ứng cử bầu cử HĐQT-BKS tại ĐHĐCĐ PVC-IC năm 2015

Dự thảo Quy định bầu cử HĐQT-BKS PVC-IC tại ĐHĐCĐ 2015

Dự thảo Tờ trình thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 của PVC-IC

Tờ trình xin chủ trương tiếp tục thực hiện dự án 33A của PVC-IC

Tờ trình sửa đổi Điều lệ 2015

Phụ lục Sửa đổi-Bổ sung Điều lệ PVC-IC năm 2015 đính kèm TTr

 
 

Giấy mời và giấy đăng ký ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên PVC-IC năm 2015

InEmail

Thứ sáu, 03 Tháng 4 2015 06:46

- Giấy mời

- Giấy đăng ký ủy quyền

 
 

Trang 9 trong tổng số 21 trang