PVC-IC Giới thiệu Ban giám đốc Ông Hồ Sỹ Hoàng

Ông Hồ Sỹ Hoàng

InEmail

- Chức vụ: Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD- Kỹ sư Xây dựng

- Lý luận chính trị - Hành chính: Cao cấp

- Quê quán: Hương Linh, Hương Khê, Hà Tĩnh .

- Sinh ngày:           22/8/1972

- Quốc tịch:            Việt Nam

- Dân tộc:               Kinh

- Địa chỉ thường trú: Lô 10-11, Phường 9, TP. Vũng Tàu

- Trình độ văn hóa:    12/12

- Quá Trình công tác:

 

 


Năm Đơn vị công tác Chức vụ
Từ tháng 1/1999  đến tháng 4/2003
Xí nghiệp Xây dựng số 1 - Công ty Thiết kế và Xây dựng dầu khí Cán bộ kỹ thuật
Từ tháng 5/2003  đến tháng 3/2006

Xí nghiệp Xây dựng số 1 - Công ty Thiết kế và Xây dựng dầu khí

Đội trưởng
Tháng 4/2006
Xí nghiệp Xây dựng số 1 - Công ty Thiết kế và Xây dựng dầu khí Đội trưởng
Từ tháng 5/2006 đến Tháng 11/2007
Xí nghiệp Xây lắp và Kinh doanh nhà số 1 - Công ty Thiết kế và Xây dựng dầu khí Phó giám đốc
Từ tháng 12/2007 đến tháng 11/2009 Công ty TNHH một TV Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí Tổng giám đốc
Từ tháng 12/2009 đến tháng 5/2011
Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí Tổng giám đốc
Từ tháng 6/2011 đến nay
Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí Giám đốc