PVC-IC Giới thiệu Ban giám đốc Ông Phùng Văn Công

Ông Phùng Văn Công

InEmail

- Chức vụ:         Phó Giám Đốc 

- Trình độ chuyên môn:         Cử nhân kinh tế

- Quê quán:       Nam Điền - Nam Trực - Nam Định .

- Sinh ngày:       02/06/1974

- Quốc tịch:       Việt Nam

- Dân tộc:          Kinh

- Địa chỉ thường trú:    32 D 10, Lương Thế Vinh,  Phường 9, TP. Vũng Tàu

- Trình độ văn hóa:          12/12

 

- Quá Trình công tác:

Năm Đơn vị công tác Chức vụ
Từ năm 1999 đến năm 2002
Xí nghiệp Xây dựng số 4 - Công ty Thiết kế và Xây dựng Dầu khí
Kế toán viên
Từ tháng 1/2003 đến năm 2004

Phòng Tài chính Kế toán - Xí nghiệp Xây dựng số 4 - Công ty Thiết kế và Xây dựng Dầu khí

Phó Phòng
Từ tháng 1/2005 đến tháng 04/2006

Phòng Tài chính Kế toán - Xí nghiệp Xây lắp và Kinh doanh nhà số 1- Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí

Phó phòng
Từ tháng 5/2006 đến năm 2007
Phòng Tài chính Kế toán - Xí nghiệp Xây lắp và Kinh doanh nhà số 1- Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Trưởng phòng
Từ tháng 1/2008 đến tháng 6/2008 Phòng Tài chính kế toán - Xí nghiệp Sửa chữa các công trình Dầu khí thuộc Công ty TNHH 1 thành viên Xây lắp Đường ống Bồn bể Dầu khí
Trưởng phòng
Từ tháng 6/2008 đến tháng 8/2009 Phòng Tài chính kế toán - Công ty TNHH 1 thành viên Xây lắp Đường ống Bồn bể Dầu khí Phó phòng
Từ tháng 9/2009 đến tháng 2/2011 Phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí IDICO Long Sơn
Trưởng phòng

Từ tháng 3/2011

đến tháng 3/2012

Phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí (PVC-IC)
Phó phòng
Từ tháng 4/2012

Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí (PVC-IC)

Phó Phòng

Ngày 21/4/2012

 

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí (PVC-IC) bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát
Trưởng Ban Kiểm soát

Ngày 26/4/2013

 

Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí Phó Giám đốc