Ông Hồ Sỹ Hoàng

InEmail

- Chức vụ: Ủy viên HĐQT (kiêm Giám đốc)

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD- Kỹ sư Xây dựng

- Quê quán: Hương Linh, Hương Khê, Hà Tĩnh .

-  Sinh ngày:         22/8/1972

- Quốc tịch:            Việt Nam

- Dân tộc:              Kinh

- Địa chỉ thường trú:   Lô 10-11,  P hường 9, TP. Vũng Tàu.

- Trình độ văn hóa:     12/12

 

- Quá Trình công tác:

 


Năm Đơn vị công tác Chức vụ
Từ tháng 1/1999 đến tháng 4/2003
Xí nghiệp Xây dựng số 1 - Công ty Thiết kế và Xây dựng dầu khí Cán bộ kỹ thuật
Từ tháng 5/2003 đến tháng 3/2006

Xí nghiệp Xây dựng số 1 - Công ty Thiết kế và Xây dựng dầu khí

Đội trưởng
Tháng 4/2006
Xí nghiệp Xây dựng số 1 - Công ty Thiết kế và Xây dựng dầu khí Đội trưởng
Từ tháng 5/2006 đến Tháng 11/2007
Xí nghiệp Xây lắp và Kinh doanh nhà số 1 - Công ty Thiết kế và Xây dựng dầu khí Phó giám đốc
Từ tháng 12/2007 đến tháng 11/2009 Công ty TNHH một TV Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí Tổng giám đốc
Từ tháng 12/2009 đến nay
Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí Tổng giám đốc