Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

In

Thứ hai, 16 Tháng 3 2015 12:21

- Download file Báo cáo tài chính

- Giải trình một số nội dung Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

- Xác nhận giải trình của Deloitte