Các Nghị định liên quan đến đầu tư xây dựng

In

Thứ ba, 16 Tháng 11 2010 23:02

Nghị định 12/NĐ-CP về quản lý dự án ĐTXD công trình

Nghị định 83 về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định 12

Nghị định 85 hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng