PVC-IC Quan hệ cổ đông Thông báo Triệu tập đại hội bất thường tháng 11 năm 2022 của PVC-IC