PVC-IC Quan hệ cổ đông Thông báo Gia hạn thời gian ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT Công ty