PVC-IC Quan hệ cổ đông Thông báo Thông báo ứng cử, để cử Thành viên Ban Kiểm soát.