PVC-IC Quan hệ cổ đông Thông báo Dự thảo tờ trình thông qua đơn xin từ nhiệm của Truởng Ban Kiểm soát