PVC-IC Quan hệ cổ đông Thông báo Thông báo ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị