PVC-IC Tin tức Tin công ty Đơn xin từ nhiệm của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty PVC-IC