PVC-IC Tin tức Tin công ty Đơn xin thôi làm người đại diện phần vốn, thôi làm thành viên HĐQT