PVC-IC Khách hàng Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS)