PVC-IC Khách hàng Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro (VSP)