PVC-IC Quan hệ cổ đông Báo cáo tài chính Thông tin hợp đồng ký kết thi công Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1