PVC-IC Quan hệ cổ đông Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã được kiểm toán