PVC-IC Quan hệ cổ đông Báo cáo tài chính BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2018 PXI