PVC-IC Quan hệ cổ đông Nghị quyết - Quyết định Phê duyệt nội dung hợp đồng thi công XD một số hạng mục Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn