PVC-IC Quan hệ cổ đông Nghị quyết - Quyết định Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016