PVC-IC Quan hệ cổ đông Nghị quyết - Quyết định BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017