PVC-IC Quan hệ cổ đông Nghị quyết - Quyết định Nghị quyết thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020