PVC-IC Quan hệ cổ đông Thông báo Thông báo ngày đăng ký chốt quyền chi trả cổ tức còn lại của năm 2011