PVC-IC Quan hệ cổ đông Thông báo Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2013