PVC-IC Quan hệ cổ đông Thông báo GIẤY MỜI HỌP HĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013