PVC-IC Quan hệ cổ đông Thông báo Giải thể công ty con PIC7