PVC-IC Quan hệ cổ đông Thông báo Ký kết bổ sung phụ lục số 01 của hợp đồng thi công XD các hạng mục nhà máy chính thuộc Dự án NMNĐ Thái Bình 2