PVC-IC Quan hệ cổ đông Thông báo Thông tin hợp đồng ký kết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập