PVC-IC Quan hệ cổ đông Thông báo NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017