PVC-IC Quan hệ cổ đông Thông báo Giấy đăng ký, ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017