PVC-IC Quan hệ cổ đông Thông báo THÔNG BÁO PHONG TỎA TÀI KHOẢN TIỂN GỬI NGÂN HÀNG