PVC-IC Quan hệ cổ đông Thông báo Thư mời và phiếu đăng ký tham dự ĐHCĐ năm 2018