PVC-IC Quan hệ cổ đông Thông báo Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020