PVC-IC Quan hệ cổ đông Thông báo Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 của PVCIC