PVC-IC Quan hệ cổ đông Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

InEmail

Thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Giấy đề nghị ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2020-2025

Giấy đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2020-2025

Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tờ trình về Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021

Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Tờ trình điều chỉnh kế hoạch năm 2020

Tờ trình chia cổ tức năm 2020

Tờ trình thông qua việc quyết toán tiền lương thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS  năm 2021

Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và cán bộ quản lý năm 2020

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của PVC-IC

Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát PCV-IC

Tờ trình về việc sủa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị công ty của PVC-IC

Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT PVC-IC

Tờ trình thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021