PVC-IC Tin tức Tin công ty Thông báo miễn nhiệm và bổ nhiệm giám đốc Công ty PVCIC