PVC-IC Tin tức Tin công ty Xác nhận và cung cấp thêm thông tin về tình hình tài chính, khả năng thanh toán các khoản nợ