PVC-IC Văn bản pháp luật Thông tư Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động XD ở Việt Nam