PVC-IC Quan hệ cổ đông Thông báo TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

InEmail

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được tổ chức vào lúc 8h00 ngày 25/4/2014 tại lầu 2, Khách sạn Dầu khí, số 9-11 Hoàng Diệu, Tp. Vũng Tàu.
Để Quý cổ đông có đầy đủ thông tin về Đại hội, HĐQT Công ty trân trọng gửi tới Quý Cổ đông bộ tài liệu, bao gồm:

- Chương trình đại hội

- Quy chế làm việc của Đại hội

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch năm 2014

- Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014

- Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013

- Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

- Tờ trình v/v thông qua quyyết toán thù lao 2013  và phương án chi trả thù lao 2014 của HĐQT, Ban kiểm soát

- Tờ trình v/v phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

- Tờ trình v/v thông qua thay đổi thành viên HĐQT

- Tờ trình v/v thông qua thay đổi thành viên Ban Kiểm soát

- Thư mời đại hội

- Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự đại hội

- Phiếu biểu quyết

Toàn bộ tài liệu đại hội sẽ được phát đầy đủ đến Quý Cổ đông tham dự đại hội.

Trân trọng!