Thông báo

Cung cấp thông tin của người nội bộ và người có liên quan HĐQT và BKS

InEmail

Thứ năm, 18 Tháng 5 2023 08:31

Cung cấp thông tin của người nội bộ và người có liên quan bà Lê Thị Thu Huyền thành viên HĐQT

Cung cấp thông tin của người nội bộ và người có liên quan bà Ngô Thị Thu Hoài Trưởng ban Kiểm soát

Cung cấp thông tin của người nội bộ và người có liên quan ông Phan Văn Hùng thành viên ban kiểm soát

 
 

Thông báo ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị

InEmail

Thứ ba, 25 Tháng 4 2023 13:49

Thông báo ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị

 
 

Dự thảo tờ trình thông qua đơn xin từ nhiệm của Truởng Ban Kiểm soát

InEmail

Thứ sáu, 21 Tháng 4 2023 14:59

Dự thảo tờ trình thông qua đơn xin từ nhiệm của Truởng Ban Kiểm soát

 
 

Trang 2 trong tổng số 36 trang