Thông báo

TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIỀN 2019

InEmail

Thứ hai, 06 Tháng 5 2019 00:00

1.Chương trình ĐHĐCĐ PVC-IC năm 2019

2. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ PVC-IC năm 2019

3. Báo cáo của HĐQT

4. Báo cáo của Ban Giám đốc

5. Báo cáo của Ban Kiểm soát

6. Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2018

7. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2018

8. Tờ trình quyết toán & chi trả thù lao

9. Tờ trình lựa chon đơn vị kiểm toán 2019

11. Quy chế ứng cử bầu cử HĐQT tại ĐHĐCĐ 2019

 
 

Giấy mời ĐHCĐ thường niên năm 2019

InEmail

Thứ sáu, 26 Tháng 4 2019 16:19

Download file

 
 

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019

InEmail

Thứ sáu, 29 Tháng 3 2019 08:00

Download file

 
 

Trang 3 trong tổng số 26 trang