Thông báo

Giấy đăng ký, ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

InEmail

Thứ hai, 17 Tháng 4 2017 00:00

Download file

 
 

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

InEmail

Thứ hai, 17 Tháng 4 2017 00:00

1. Chương trình ĐHĐCĐ PVC-IC năm 2017

2. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ PVC-IC năm 2017

3. Báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ 2017

4. Báo cáo của Ban GĐ tại ĐHCĐ 2017

5. Báo cáo Ban kiểm soát tại ĐHCĐ năm 2017

6. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm  2016

7. Tờ trình thù lao năm 2016 và phương án thù lao năm 2017 của HĐQT, BKS

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 của PVC-IC

9. Tờ trình thay đổi và bầu thành viên HDQT 2017

10. Tờ trình sửa đổi Điều lệ 2017

11. Phụ luc Sửa đổi-Bổ sung Điều lệ PVC-IC năm 2017

12. Bản dự thảo Điều lệ PVC-IC sửa đổi năm 2017

13. Tờ trình thay đổi và bầu thành viên HDQT 2017

14. Tờ trình thay đổi và bầu thành viên BKS 2017

 

 

 

 
 

Giấy mời Đại hội cổ đông thường niên 2017

InEmail

Thứ ba, 11 Tháng 4 2017 12:38

Download file

 
 

Trang 10 trong tổng số 29 trang