Thông báo

Thông báo về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018 và thay đổi nhân sự

InEmail

Thứ sáu, 20 Tháng 7 2018 16:44

Download file

 
 

Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2018

InEmail

Thứ ba, 10 Tháng 7 2018 09:31

1. Chương trình ĐHĐCĐ PVC-IC năm 2018

2. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ

3. Báo cáo của HĐQT

4. Báo cáo của GĐ

5. Báo cáo của Ban Kiểm soát

6. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017

7. Tờ trình thù lao năm 2017 và phương án thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS

8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ 2018

9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 của PVC-IC

Điều lệ  2018

Quy chế nội bộ về quản trị công ty

 

 
 

Thư mời và phiếu đăng ký tham dự ĐHCĐ năm 2018

InEmail

Thứ sáu, 06 Tháng 7 2018 09:58

Download file

 
 

Trang 4 trong tổng số 26 trang