Thông báo

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

InEmail

Thứ năm, 07 Tháng 11 2013 10:05

Download file

 
 

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến về đổi tên Công ty

InEmail

Thứ hai, 23 Tháng 9 2013 13:03

Download file

 
 

TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

InEmail

Thứ năm, 11 Tháng 4 2013 14:16

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được tổ chức vào lúc 8h00 ngày 26/4/2013 tại lầu 2, Khách sạn Dầu khí, số 9-11 Hoàng Diệu, Tp. Vũng Tàu.
Để Quý cổ đông có đầy đủ thông tin về Đại hội, HĐQT Công ty trân trọng gửi tới Quý Cổ đông bộ tài liệu, bao gồm:

- Chương trình đại hội

- Quy chế làm việc của Đại hội

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch năm 2013

- Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013

- Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012

- Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

- Tờ trình v/v phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

- Tờ trình v/v thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013

- Tờ trình v/v thông qua thay đổi thành viên HĐQT

- Tờ trình v/v thông qua thay đổi thành viên Ban Kiểm soát

- Tờ trình v/v thông qua sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động

Toàn bộ tài liệu đại hội sẽ được phát đầy đủ đến Quý Cổ đông tham dự đại hội.

Trân trọng!

 

 
 

Trang 31 trong tổng số 36 trang