Thông báo

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

InEmail

Thứ năm, 12 Tháng 4 2012 10:50

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được tổ chức vào lúc 7h30 ngày 21/4/2012 tại lầu 2, Khách sạn Dầu khí, số 9-11 Hoàng Diệu, Tp. Vũng Tàu.
Để Quý cổ đông có đầy đủ thông tin về Đại hội, HĐQT Công ty trân trọng gửi tới Quý Cổ đông bộ tài liệu, bao gồm:

- Chương trình đại hội

- Quy chế làm việc của Đại hội

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và kế hoạch năm 2012

- Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011 và kế hoạch năm 2012

- Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011

- Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

- Tờ trình v/v phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012

- Tờ trình v/v thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012

- Tờ trình v/v thông qua thay đổi thành viên HĐQT

- Tờ trình v/v thông qua thay đổi thành viên Ban Kiểm soát

Toàn bộ tài liệu đại hội sẽ được phát đầy đủ đến Quý Cổ đông tham dự đại hội.

Trân trọng!

 
 

Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

InEmail

Thứ sáu, 06 Tháng 4 2012 16:23

Download file

 
 

Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

InEmail

Thứ ba, 20 Tháng 3 2012 11:54

Download file

 
 

Trang 34 trong tổng số 36 trang